First slide image

Aktiviteter

Udviklingsaktiviteter, der opsættes som et katalog over, hvilke uddannelser, kurser og andre udviklingsaktiviteter, virksomheden ønsker at registrere. Disse udviklingsaktiviteter vil for en stor dels vedkommende være defineret overordnet - f.eks. Erhvervsuddannelse, professionsbachelor, erhvervsakademiuddannelse mv. Sådanne aktiviteter vil blive konkretiseret, når de knyttes til en medarbejder i form af et udviklingsforløb.
Hvor der er brug for at følge tæt op på konkrete aktiviteter, specificeres disse i aktivitetslisten, f.eks. Financial Controller, Førstehjælpskursus, Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse, m.v.

Aktivitetstype

Typer af udviklingsaktiviteter. Bruges typisk til at sige noget om aktivitetens form og ikke om indholdet, f.eks. kursus, konferencer og seminarer, praktikophold, sidemandsoplæring m.v.

Aktivitetsgruppe

Gruppe af udviklingsaktiviteter, f.eks. grupperne Uddannelse og Anden kompetenceudvikling.
Ved at gruppere medarbejderens udviklingsforløb, er det muligt at få vist f.eks. Uddannelser øverst i en tabel.

Arkivér

Fjern fra visningen.

Brugergrupper

En særlig kombination af rettigheder, der er fastlagt ved rettighedsregler (programmeret) og/eller globale rettigheder (opsætning, der tillader at gøre noget vedr. ALLE medarbejdere i organisationen). En person med brugeradgang får disse rettigheder ved at blive tilknyttet brugergruppen.
Ud fra best practice er der som udgangspunkt defineret en række brugergrupper i systemet, f.eks. medarbejder, leder, chef, ressourcestyring, rekrutteringsteammedlem m.v.; men mange virksomheder har specifikke ønsker og får derfor ændret på rettighederne for de eksisterende brugergrupper, eller får tilføjet nye brugergrupper.

Datadeklaration

Definéret grundform, der blandt andet styrer placering af data og den form de vises i. Denne grundform kan hentes ind i Formularskabeloner, hvor begreber og felter i et vist omfang kan ændres. Samme datadeklaration kan på den måde genbruges og anvendes i forskellige sammenhænge. Læs mere: https://www.innomate.com/index.php/da/Support/formu...

Drivende parameter

Et workflowprogram er baseret på den 'drivende parameter' og hvorfra handlingen tager sit udgangspunkt. F.eks. tager handlingen onboarding typisk udgangspunkt i medarbejderen eller medarbejderens ansættelse.
Guide: Redigering af handlinger

Dynamisk link Et dynamiske link, er et link, der peger ind på en side og/eller en handling i INNOMATE HR og hvor linkets endelige udformning bestemmes af et workflow.
Guide: Indsæt dynamiske link i en HTML-skabelon

Enheder

Organisatoriske enheder: Divisioner, afdelinger, teams, grupper og lignende.

Enhedstype

Type af enhed, f.eks. driftsenhed, hvor man er ansat, eller funktionsenhed, der har en særlig funktion eventuelt på tværs af driftsenhederne.

Filkategorier

Opdeling/gruppéring af dokumenter i filarkiv/personalemappe. Læs mere: https://www.innomate.com/index.php/da/Support/filka...

Formularskabeloner

Skabeloner der gør brug af og eventuelt bygger videre på datadeklarationens felter og navne. Disse skabeloner kan blandt andet bruges som grundlag for formularskabeloner i jobopslag. Læs mere: https://www.innomate.com/index.php/da/Support/formu...

Handlinger

Afvikling af et workflowprogram. Samme workflowprogram kan eventuelt anvendes til flere handlinger, f.eks. til handlingen MUS 2017 og handlingen MUS 2018 og eventuelt også til handlingen Sygefraværssamtale. I sygefraværssamtalen indgår naturligvis ikke et MUS-skema, men måske et andet skema. Den samme digitaliserede arbejdsgang kan bruges begge steder.

Handlingsplaner

Aftalte planer om, hvem der er ansvarlig for at foretage sig noget bestemt - eventuelt på hvilken måde, og hvornår det skal evalueres eller være afsluttet. En handlingsplan kan f.eks. handle om at gå på nedsat tid, undersøge muligheder for jobrotation, lederjob eller andet. Planen ejes af den person, planen vedrører, men kan godt have en anden som ansvarlig for at udføre planen, f.eks. personens leder.

Kompetencer

En medarbejders adfærd, og de resultater den fører til.
Kompetencerne defineres for at sikre en fælles forståelse og anvendes til at udtrykke krav eller ønsker til medarbejdernes adfærd og resultater. En vurdering af medarbejdernes kompetencer tager udgangspunkt i disse definitioner, og graden af medarbejderens kompetence, - den måde medarbejderen opleves at være kompetent - udtrykkes ved hjælp af en nærmere defineret skala.
En udvikling af medarbejderens kompetence kan kræve mere erfaring, større ansvar, øget motivation, mere uddannelse eller andet.

Personaletype

Typer af personale. Personaletype 1 bruges typisk til fagområde, f.eks.: Ledelse, administration, salg, mv., og Personaletype 2 til ansættelsesform, f.eks.: Funktionær, timelønnet, mv.

Processer

En slags planer, der ikke skal styres af nogen personer, men alene af systemet, og som er knyttet til automatiserede processer i form af workflows. Det kan f.eks. være en plan for, hvornår en medarbejder skal indkaldes til prøvetidssamtale eller have fornyet sit 1. Hjælps kursus.

Medietyper

Typer af medier til annoncering af jobopslag, f.eks. Internet, dagblade, fagblade, mv.

Rererence

En enheds reference, - dens overordnede enhed.

Relationstyper

Typer af forbindelser mellem objekter. F.eks. typen Ansættelse, der er en forbindelse mellem en person og en enhed, eller typen Leder af enhed, der er en anden forbindelse mellem en person og en enhed.

Ressourcer

Materielle såvel som immaterielle effekter, så som nøgler, mobiltelefoner, PC-ere, biler, parkeringspladser, abonnementer etc., som kan tænkes udlånt til medarbjderne. Læs mere: https://www.innomate.com/index.php/da/Support/fa-st...

Runder

Afholdelse af MUS i 2016 og afholdelse af MUS i 2017 kan opleves og administreres som to runder, hvor alle eller bestemte grupper af medarbejdere inviteres én gang i hver runde. På samme måde kunne man for APV tale om runder, der er tidsmæssigt opdelt.
I nogle organisationer inviteres medarbejderne til MUS flere gang om året, eller måske kun nogle år, afhængigt af lederens valg. Her vil man typisk tale om kun én MUS-runde, der kører over flere år, og hvor en medarbejder kan inviteres et ubegrænset antal gange.

Statusoversigt

Oversigt over status på opgaver og lignende, der tilhører en person, eller som personen er ansvarlig for.

Tjeklister

Lister med opgaver eller huskepunkter, der er oprettet til en bestemt person eller en gruppe af personer - typisk i forbindelse med en handling.

Vigtigheder

Vægtning af udviklingsforløb.

Workflowprogram

Digitaliseret arbejdsgang, der automatisk udfører forskellige aktiviteter. Samme workflowprogram kan anvendes til forskellige handlinger (læs om handlinger herover).

Øvrige oplysninger

Oplysninger, der ikke er registréret i andre formater. Anvendes typisk til at synliggøre medarbejderens erfaringer.

2021 INNOMATE