Support

Har du brug for at kontakte os, så send en mail til: support@innomate.com.

Artikler under den valgte kategori

INNOMATE HR har en integration fra Rekruttering til Jobnet. Der er imidlertid en del opsætning pr. kunde, primært omkring adresser.
Oprettelse af ny enhed, flytning af medarbejdere til anden enhed og udskiftning af ledere er organisationsændringer, der hos de fleste brugere af INNOMATE HR foregår manuelt.
Filkategorier anvendes til at sortere eller filtrere filer i personalemappen, så de får en logisk placering, der gør det muligt hurtigt at genfinde dokumenterne
Lovgivningen om Statens Arkiver er blevet strammet. Fremover skal statsvirksomheder anmelde brugen af IT-systemer, herunder også løsninger til HR.
Silkeborg Gymnasium og SOSU Sjælland har gennem nogle år benyttet INNOMATE HR til at håndtere opfølgning på sygefravær. Processen styres af skræddersyede workflows, der sikrer registrering, opfølgning og dokumentation.
Overenskomsterne på uddannelsesområdet har medført krav om, at der skal udarbejdes en opgaveoversigt/opgaveporteføjle for alle undervisere.
Ressource-modulet kan anvendes til styring af alle former for udlån af materielle som immaterielle effekter, så som nøgler, mobiltelefoner, PC-ere, biler, parkeringspladser, abonnementer etc.
Når en ansøgning afleveres på virksomhedens jobportal, kan der kvitteres med emails.
PostNord Scanning har udarbejdet et enkelt og overskueligt tilbud til vores kunder
I INNOMATE HR er det muligt at have en stillingsbeskrivelse knyttet til en ansættelse.
Medarbejdere kan selv tilføje (uploade) filer til sit filarkivet (personalemappen). Og ledere kan uploade filer for egne medarbejdere.
Hos Copenhagen Business Academy og Syddansk Erhvervsskole benytter de sig af muligheden for at have personalefiler liggende digitalt i INNOMATE HR.
Håndtering af de nye krav til formel pædagogisk kompetence står højt på dagsordenen hos rigtig mange af vores brugere.
I INNOMATE HR er det det muligt at opsætte og tilrette sider i såvel hovedmenu som detailmenuer. Siderne består af lister/tabeller som kan defineres helt efter behov.
INNOMATE har opdateret sin Databehandleraftale.
Det er muligt at redigere det viste sprog i menuer og kolonneoverskrifter på lister.
Vejledning vedrørende samtaleskemaer, spørgeskemaer, skemaer til kompetencevurdering m.v.
Brugergrænsefladen (interfacet) på INNOMATE HR er sprogversioneret. Aktuelt supporterer vi dansk, svensk og engelsk og det er muligt at tilføje flere sprog.
Denne vejledning er rettet til alle, der har adgang til at starte en handling – også kaldet et workflow – i INNOMATE HR.
Brugerguide: Hvordan logger en bruger på INNOMATE HR?
Denne vejledning er henvendt til systemadministrator og eventuelt administrativt personale, der har opgaver i forbindelse med vedligehold af organisationen.
Det er muligt at starte et workflow/en handling for flere ad gangen fra lister i detail- og hovedmenuen.
Med 3.11 blev der gennemført en justering af det grafiske design.
Det er muligt at definere lister i hoved- og detailmenuer med filtrering, der målretter visning af f.eks. medarbejdere og status på deres MUS.
I forbindelse med ulykke eller andre hændelser, kan der være behov for hurtig kontakt til nærmeste pårørende..
Alle datoer, der er registreret i INNOMATE HR kan bruges til at tricke varslinger.
Version 3.12, med release 4. december 2016, er hovedsagelig koncentreret omkring en opgradering af Rekruttering til version 3. Herom, – meget mere i andre artikler. En række mindre forbedringer med konsekvens for hele systemet, har også fundet vej i v3.12. Her vil jeg beskrive tre af dem:
Når vi skifter fra Rekruttering i v2 til v3, sker med et koncept, hvor vi i høj grad søger at fastholde den logik, der er kendt fra v2.
Alle uddannelsesinstitutioner, der anvender INNOMATE HR (Medarbejderplan), inviteres til nyt Erfamøde 7. maj 2019
Det er vigtigt for os, at du som systemansvarlig med strategisk og/eller administrativt ansvar for implementering og drift af INNOMATE HR, kommer godt fra start.
Ny hjemmeside
Dokumentation: Det er muligt at oprette Single Sign-On (SSO) forbindelser til INNOMATE HR. Det betyder, at man undgår, at brugerne skal vedligeholde og huske passwords til INNOMATE HR, men kan bruge eksisterende brugeradgang til at få adgang til systemet.
Dokumentation: Logon-processen er gennemsigtig for brugeren, der blot vil opleve at blive sendt hurtigt forbi en tom side, inden man kommer ind til den rigtige side.
Rettigheder defineres pr. brugergruppe og tildeles for det meste dynamisk, ud fra de relationer medarbejderen har registreret. I rekruttering har vi implementeret nogle rettighedsregler, som ud fra vores erfaring vil kunne matche de fleste kunders behov.
Jobopslag er det centrale element i INNOMATE HR Rekruttering, og en række underliggende lister anvendes til at skabe overblik over arbejdet med jobopslag. Her gennemgår vi elementerne ud fra listerne i hovedmenuen.
Formularskabeloner kan anvendes i forskellige sammenhænge. I denne guide er anvendelsen illustreret i forbindelse med jobopslag, hvor man ønsker mulighed for screening af ansøgninger
Systemet er som standard udstyret med en række workflows til administration og behandling af ansøgninger. Denne guide er en introduktion hertil.
Denne guide er en introduktion til, hvordan man manuelt danner og udgiver et jobopslag samt opretter og varsler et rekrutteringsteam
Denne guide er en introduktion til opgaverne for medlemmer af et rekrutteringsteam.
Artiklen giver en eksempel-liste over workflows, der anvendes af vores brugere.
Det muligt fra et workflow at sende en SMS med varsling af brugerne.
Fra ansøgningen til et jobopslag er det muligt at åbne en samlet pdf-fil der indholder ansøgningen, alle de vedhæftede bilag, ratings og kommentarer. Vi kalder filen for 'Kompendium'.
For at lette adgangen til de ønskede menupunkter, har vi I toppen af hovedmenuen anbragt et søgefelt.
Det er ikke nødvendigt at åbne et punkt i en detailmenu for at se om der er data.
Sider, der er baseret på tabeller, kan i opsætningen filtreres, så resultatet afspejler det ønskede.
Det er også muligt at danne sider som indholder data fra flere objekter med relation til det objekt, detailmenuen vedrører. Disse sider kalder vi for datasider.
Vi har konstateret en fejl i Outlook 2016, hvor kalenderaftaler, der oprettes via et workflow, får ændret den formaterede tekst til plaintext. For brugere, der anvender Outlook 2016, der kan implementeret et workaround, der løser problemet.
For alle datatyper, hvor der er flere registreringen, er det muligt at præsentere disse data i en liste i en HTML-skabelon.
Når du arbejder i eller læser om INNOMATE HR, vil du støde på en række begreber, der hver især har en helt konkret betydning i forbindelse med systemet. Nogle af disse begreber er forklaret herunder.
Det er muligt at indsætte billeder i en HTML-skabelon
Et dynamiske link, er et link, der peger ind på en side og/eller en handling i INNOMATE HR og hvor linkets endelige udformning bestemmes af et workflow.
En HTML-skabelon kan anvendes til at redigere indholdet af en email eller til generering af et dokument i pdf-format. Redigeringen foretages i forbindelsen med konfigurering af handlinger.
Det muligt at opsætte og redigere handlinger, der derved gør workflows tilgængelige for de brugere, der skal kunne udføre dem.
Som led i at styrke netværket blandt skolerne blev det på Erfamødet den 26. april i 2017 foreslået at lave en liste over skolernes anvendelse af INNOMATE HR.
Med v3.14 ændres automatisk to visninger, som har betydning for brugerne: statusoversigten og hovedmenuen.
Med INNOMATE HR er det muligt, at designe en jobportal på virksomhedens website, der er fuldt integreret med Rekrutteringsmodulet.
INNOMATE HR understøtter digital signering af pdf-dokumenter.
Igennem et workflow, er det muligt at at danne et pdf-dokument baseret på HTML-skabelon med fletfelter til databaseelementer og diverse input ved start af workflowet.
Jobnet har meddelt os at de ændre deres import-service og at der senest 5. marts skal være skiftet over på den nye service
Få visualiseret Adgangsregler i jeres INNOMATE HR.
INNOMATE HR indeholder en hændelseslog, i overensstemmelse med kravene i GDPR.
Træk skemabesvarelser ud til Excel til videre bearbejdning.
Med Persondataforordningen (GDPR) er det afgørende at få slettet persondata fra databaser, så snart de ikke længere er nødvendige for virksomheden. INNOMATE tilbyder at implementere automatisk sletning af persondata i INNOMATE HR efter regler specificeret af den dataansvarlige..
Det er muligt at sende en fil til en persons e-Boks.
I INNOMATE HR er der mulighed for at indhente og administrere af samtykkeerklæringer fra medarbejdere.
Et periodisk workflow sletter én gang om personoplysninger, der er forældede. Med 'forældet' forstås at der ikke længere er behov og/eller lovkrav til yderligere opbevaring.
På denne side går vi lidt i dybden med, hvad der workflowene håndterer.
Vi har sammensat en pakke af workflows, der understøtter en fuld automatisering af dokumenthåndtering i forhold HR-opgaver.
I INNOMATE HR finder du værktøjerne til at vedligeholde organisationen med oplysninger om, hvem der er tillidsrepræsentant for hvem.
Pakken håndterer processen med at tildele og fratage bemyndigelser til medarbejdere. F.eks. bemyndigelse til kørselsgodtgørelse efter høj takst.
Der er nu mulighed for at begynde at samle data sammen om ansøgere til jobopslag.
Den gamle Statusoversigt er blevet ændret til Dashboard. Vi skifter navnet, idet vi under overfladen, har tilført siden meget mere funktionalitet, end blot visning af status.
INNOMATE HR indeholder en stærk importfunktion, der muliggør såvel import som opdatering af alle typer af data i systemet.
Modulet sikrer håndteringen af samtykker og bemyndigelser.
INNOMATE HR indholder mange muligheder,- også flere end kunder måske er parat til at anvende. De menupunkter, som man ikke aktuelt bruger, kan deaktiveres. Vi viser her hvordan!
Mange menupunkter er låst og kan ikke umiddelbart redigeres. Men det er der heldigvis råd for...
Modulet til dokumenthåndtering er blevet opdateret
Inden for den seneste måned har vi opdateret Rekruttering to gange. Med bl.a. mulighed for SMS, alle tekster til email og SMS er flyttet ud og kan nu redigeres af brugerne via handlingerne og endelig er beskeder til ansøgere sprogversioneret på dansk og engelsk. Men også andre smarte funktionaliteter har fundet vej.
INNOMATE's standardtekst til samtykke ved indsendelse af en jobansøgning kan erstattes med egen tekst.
Ved at kombinere tre moduler i INNOMATE HR, er det muligt at indhente og administrere samtykke fra ansøgere til et jobopslag,
Hovedmenuen i INNOMATE HR er bygget op så den følger de områder, løsningen dækker.
Det er nemt at tilføje og fjerne punkter i hovedmenuens grupper.
Vi har opdateret Godkendelsesmodulet, der omfatter styring af Samtykker og Bemyndigelser.
Modulet dækker håndteringen af såvel akut som planlagt fravær, i form af procesunderstøttelse, overblik og rapporter.
Skemaer, der bruges i forbindelse med samtaler (f.eks. MUS og Prøvetid) dannes ud fra en Skemaskabelon, som designes og vedligeholdes fra listen Skemaskabeloner.
Bruger din virksomhed - for at logge på INNOMATE HR - både Single Sign-On og login med brugerID og password?
Med modulet Kompetencevurdering er det gjort muligt at gennemføre realkompetence-vurderinger af medarbejdere med henblik på f.eks. kvalitetssikring, uddannelsesplanlægning, og karriereplanlægning.
Dette modul anvender medarbejderens filarkiv som omdrejningspunkt og automatiserer en række handlinger, der vedrører dokumenthåndtering: Dokumentgenerering, indhentning af digital signatur, fremsendelse til e-Boks m.m.
Modulet anvendes til at styre gennemførelsen af udviklingssamtaler i organisationen. Således indgår bl.a.
Modulet automatisere en række registreringer, orienteringer og opfølgninger i forbindelse med ansættelse for fratrædelse af medarbejdere, samt lederskift.
Vi har foretaget en større opgradering af modulet Dokumenthåndtering, hvad angår den digitale signering. Med den imødekommer vi mange kundeønsker og samtidig har vi fået mulighed for at koge fem handlinger ned til én.
INNOMATE HR tilbyder adgang til alle data gennem et såkaldt API (Application Programming Interface), hvilket muliggør udveksling af data mellem INNOMATE HR og andre IT-systemer.
I INNOMATE HR anvendes Dashboards til at samle og præsentere relevant data for brugeren.
Modulet Fraværsstyring er senest blevet opdateret med følgende:
Det meste af brugerstyringen i INNOMATE HR foregår dynamisk, via rettighedsregler baseret på aktuelle relationer en person indgår i og gennem workflows til on-og offboarding. Det er muligt at få et samlet overblik over brugere, brugergrupper og tildelinger hertil samt adgangsregler fra menupunktet Indstillinger. Og herfra er det også muligt at administrere brugeradgange.
Vi har rokeret lidt rundt til punkterne i øverste højre hjørne i INNOMATE HR og tilføjet et nyt punkt Indstillinger. Endvidere har vi gjort det enklere at tilføje eller redigere flere data af samme type, ad gangen.
Sådan opretter du et kursus i INNOMATE HR's kursusadministration.
Inden ibrugtagning af Kursusadministration, skal der foretages nogle grundlæggende opsætninger. Opsætninger, der i driftssituationen også kan vedligeholdes.
I INNOMATE HR er der mulighed for at udbyde og administrere kurser, som tilbydes medarbejdere via siden Kursuskatalog i systemet.
Kursusadministratoren har alle værktøjer til rådighed til administration af tilmeldinger.
Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til ledige stillinger.
Det API, som er til rådighed i INNOMATE HR (bortset fra i Basic) kan også benyttes til behandling og præsentation af data i et Business Intelligence værktøj.
’Ressourcestyring’ understøttes af en række workflows og handlinger. Denne artikel gennemgår indholdet og giver anbefalinger til, hvorledes modulet ibrugtages.
Ressourcestyring, Basic understøttes af en række workflows og handlinger, hvorigennem du som administrator på Ressourcemodulet, har mulighed for at oprette ressourcer, tildele en ressource til medarbejder og administrere hjemkaldelse og modtagelse.
Med enkle rutiner følger altid afvigelser fra normalen. Og det oplever vi også i situationen, hvor en ny medarbejder ansættes og skal onboardes.
Vi har er klar med en større opdatering af Rekruttering med en række nye faciliteter.

2018 Innomate